Så er der åbnet for tilmeldinger til Fundraising Uddannelsen i foråret 2016

Up Front Europe har gennem de sidste ti år gennemført uddannelsen 2 gange årligt med gennemsnitligt 10-16 deltagere på holdene.
Kursisterne er alle folk der enten arbejder professionelt med fundraising i dag eller som skal til at have det som helt eller delvist opmærksomhedspunkt eller arbejdsområde fremover. Det være sig kursister fra private rådgivende firmaer, socialøkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, kommuner og regioner, frivillige organisationer m.fl.
Alle udtrykker stor tilfredshed med uddannelsen og derfor håber vi også at se DIG på uddannelsen her i foråret 2016 !

Fundraising holdet forår 2015

Læs mere her: UpFrontEurope_Flyer_foraar16

Glade kursister fra forårsholdet 2015.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Ny satspuljeaftale styrker socialområdet med 607 mio. kr.

Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om en satspuljeaftale på socialområdet for 2016. Aftalen fokuserer bl.a. på indsats for udsatte børn og unge, en styrket indsats mod hjemløshed og behandlingstilbud til unge misbrugere.

Fakta om satspuljeaftalen:
Med satspuljeaftalen på socialområdet bliver der afsat i alt 607 mio. kr. til følgende:

Mod en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats – 96 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Udbredelse af housing first på hjemløseområdet – 31,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug – 54,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Understøttelse af frivillighedsområdet – 39,9 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Indsats for gravide kvinder med misbrug – 27,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Skæve boliger og inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer – 36 mio. kr. i perioden 2017-2019.
Fremme af trivsel og læring hos udsatte børn – 23 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Turboforløb for fagligt udfordrede elever – 20,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Krav på udredning af ordblindhed – 11 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser – 15,5 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge – 10 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge – 6,4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
Udvikling af samfundsøkonomiske modeller – 5 mio. kr. i perioden 2016-2017.
Undersøgelse af stofmisbrugsområdet fra et brugerperspektiv – 1,5 mio. kr. i 2016.
Naturen som social og rehabiliterende indsats – 3 mio. kr. i 2016.
Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen for børn i dagtilbud – 6,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge – 42,3 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Regionale centre for seksuelt misbrugte – 47 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Merbevilling til Ombudsmandens Børnekontor – 8,8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Levevilkårsundersøgelse og inklusionsmåling – 5,7 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Frivillig gældsrådgivning 21,7 mio. kr. i 2016 og rådgivning til udsættelsestruede lejere – 10 mio. kr. i 2016 og 2017.
Hanne Mariehjemmet – 20,1 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Etablering af midlertidige nødovernatningstilbud – 8,2 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Pulje til uddeling af julehjælp – 8,0 mio. kr. i perioden 2016-2018.
Pulje til sommerferiehjælp – 10 mio. kr. i perioden 2016-2017.
Bedre inklusion af nytilflyttede grønlændere i Danmark – 4 mio. kr. i 2016.
Folkekirkens Familiestøtte – Støtte til sårbare familier – 3,6 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Drifts- og forankringsstøtte til frivillige organisationer mv. – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Midlertidig driftsstøtte til Danmarks Idræts Forbunds projekt Get2sport – 8 mio. kr. i perioden 2016-2019.
Akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbrugere – 6 mio. kr. i 2016.
Udvidet åbningstid af BørneTelefonen – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.
Fortsat støtte til udvikling af sociale teknologier – 4 mio. kr. i perioden 2016-2017.

Læs hele aftalen her!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Forslag til puljenedskæringer

Voldsomme besparelser på trods af positiv evaluering af energiforskningsprogrammerne
Ny evaluering viser, at energiforskningsprogrammerne under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har skabt eksport og beskæftigelse, ligesom programmerne har banet vejen for øget energi-effektivisering og fremmet udbredelsen af vedvarende energi.

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med DAMVAD Analytics og EA Energy Analyses gennemført en omfattende evaluering af de tre programmer for forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for perioden 2007-14. Der er tale om programmerne EUDP, ForskEL og ELFORSK.

Evalueringen viser, at programmerne ved at støtte udvikling af ny energiteknologi har banet vejen for en øget energieffektivisering samt en øget udbredelse af anvendelsen af vedvarende energi. Hermed har programmerne medvirket til at styrke den grønne omstilling og skabe en reduktion i det samlede CO₂-udslip. Endelig har programmerne skabt omsætning, eksport og beskæftigelse i danske virksomheder.

Finanslovsforslag 2016 budgetterer med store nedskæringer
De positive evalueringer gør dog tilsyneladende ikke indtryk på finansministeren. På finanlovsforslag 2016 opereres med voldsomme nedskæringer i indsatsen indenfor energi- og klimaforskning.

Regeringen ønsker at skære omkring 400 millioner kroner på grøn forskning på den kommende finanslov. Mere end 320 milioner kroner af dem skal tages fra EUDP-midlerne, der går til udvikling og demonstration af ny energiteknologi.

Altinget har gennemgået FL16 og fundet de planlagte besparelser på forskning og demonstration af grønne tiltag:

Varmepumper (demonstrationsprojekt): 26,7 mio. kr i 2016.
EUDP (Energiforskning): 322,7 mio. kr i 2016
Rejsehold til varmepumper: 4 mio i 2016 og 2017= 8 mio. kr
Administration til rejsehold: 0,8 mio kr i 2016
Bevilling til elbusser: 4,8 mio kr i 2016 og i 2017 = 9,6 mio. kr
Rådgivning vedr. energibesparelser: 5 mio kr. i 2016
Kampagne om omstilling af energisystemet: 4 mio. kr. i 2016
Pulje til energiteknologier: 5,6 mio. kr. i 2016
Puljer til geotermi: 65 mio kr. frem til 2020

Hertil vil regeringen gennemføre “en række budgetforbedringer på det grønne område, der samlet frigør et provenu på ca. 0,2 milliarder kroner i 2016″:

Den Grønne Omstillingsfond: 39 mio. kr.
Grønt Iværksætterhus 3 mio. kr.
Økologiske Iværksættere 5 mio. kr.
Klimapulje 89 mio. kr.
Fremme af nye energiteknologier 6 mio. kr.
Omdisponering af midler under Naturplan Danmark 30 mio. kr.
Eksportfremmeindsatser 10 mio. kr.
Nedskalering af øvrige grønne indsatser (Grønne Ildsjæle, Pilotprojekter om grøn omstilling, Grønne partnerskaber,
Formidlingsaktiviteter og undersøgelser) i alt 33 mio. kr.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Europa-Kommissionen offentliggør de nye opslag for Horizon 2020

De nye opslag for 2016 og 2017 rummer emner inden for alle syv samfundsmæssige udfordringer. Desuden er der afsat penge til nye visionære idéer, industrielt lederskab, projekter drevet af små og mellemstore virksomheder samt forskermobilitet.

Opslagene er relevante for offentlige såvel som private ansøgere, f.eks. universiteter, små og store virksomheder, NGO’ere mv. Opslagene er samlet efter emne i to-årige arbejdsprogrammer. Det vil sige, at nogle opslag har ansøgningsfrist i 2016 og andre i 2017.

De første ansøgningsfrister ligger allerede i januar 2016, derfor åbner Europa-Kommissionen mange af opslagene samtidig med, at de bliver offentliggjort. Opslag fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har dog allerede været åbnet siden juli 2015.

Ansøgningsfrister
Ansøgningsfristerne varierer fra opslag til opslag, men de første ansøgningsfrister ligger i januar 2016. Det er derfor en god idé at kigge på arbejdsprogrammerne snart, hvis du overvejer at søge Horizon 2020 i 2016. Husk altid at læse dit opslag grundigt for at være sikker på, hvornår ansøgningsfristen ligger.

Emner
Opslagene for 2016 og 2017 rummer emner inden for de syv samfundsmæssige udfordringer: Sundhed, bioøkonomi, energi, transport, klima, rummelige samfund og sikre samfund. Desuden er der afsat penge til nye visionære idéer, excellent forskning, industrielt lederskab, projekter drevet af små og mellemstore virksomheder samt forskermobilitet.

Se alle opslagene her: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Satspuljeaftale ældre og sundhed

Fakta om satspuljeaftalen:
Med satspuljeaftalen bliver der i alt afsat 874,3 millioner kr. til følgende initiativer på sundheds- og ældreområdet:

National handlingsplan for demens 2025: 470 mio. kr. (2016-2019)
Faste plejehjemslæger: 100 mio. kr. (2016-2019)
Pulje til styrket sammenhæng for de svageste ældre: 82,4 mio. kr. (2016-2017)
Sundhedstjek: 30 mio. kr. (2016-2019)
Opfølgende hjemmebesøg for sårbare ældre: 29 mio. kr. (2016-2019)
Stofindtagelsesrum: 25 mio. kr. (2016-2017)
Pulje til livskvalitet på plejehjem: 20 mio. kr. (2016-2019)
Screening for cystisk fibrose: 14,8 mio. kr. (2016-2019)
Projekt ‘I sikre hænder': 14 mio. kr. (2016-2018)
Videreførelse af forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed for unge: 10,6 mio. kr. (2017-2018
Erstatningsordning til andenhånds-eksponerede asbestofre: 10 mio. kr. (2016 og frem)
Styrket indsats for børn og unge som pårørende: 9 mio. kr. (2016-2018)
Pulje til forebyggelse af narkotikadødsfald med udlevering af modgiften Naloxon: 8 mio. kr. (2016-2018)
Pulje til kompliceret sorg: 8 mio. kr. (2016-2019)
Kultur på recept: 8 mio. kr. (2016-2019)
Forskning i HPV-vaccinens bivirkninger: 7 mio. kr. (2016-2018)
Børnehospice – Sankt Lukas Stiftelsen: 6 mio. kr. (2016-2018)
Tilskud til Danske Hospitalsklovne i psykiatrien: 6 mio. kr. (2016-2019)
Videreførelse af kampagnen ’EN AF OS’: 6 mio. kr. (2017-2019)
Telefonrådgivningstjenesten for selvmordstruede ’Livslinien’: 5 mio. kr. (2016-2019)
Nationale kliniske retningslinjer målrettet de svageste ældre patienter: 3 mio. kr. (2017-2018)
Udbredelse af akuthjælpeordning: 1,5 mio. kr. (2016)
Det Sociale Netværk – afholdelse af Psykiatritopmøde 2016: 1 mio. kr. (2016)

Læs aftaleteksten for satspuljen 2016-2019

Hent PDF her!

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Underværker igen åbnet for ansøgninger

Bygningsarvens ildsjæle hyldes med landsdækkende festival
Med en perlerække af arrangementer fejrer Realdanias Underværker-kampagne ildsjælenes indsats og potentiale. Samtidig lanceres en ny mulighed for at søge om støtte til frivillige projekter med bygningsarven som udgangspunkt.
Høstfest, koncerter og børnecirkus. Og et stort fagligt og festligt arrangement i Bygningskulturens Hus i København. Det er blot nogle af de i alt 17 arrangementer, som løber af stablen den 23. til den 27. september over hele landet som del af en storstilet ildsjælefestival.
Realdanias Underværker-kampagne står bag festivalen, som sætter fokus på ildsjælenes potentiale og inviterer til faglig dialog.

Kulturminister Bertel Haarder siger:
”Danmark er bygget af ildsjæle. Det er dem, der skaber det Danmark, vi kender: Højskole-Danmark, frivillig-Danmark og ikke mindst forenings-Danmark. Med projektet ”Underværker, Bygningsarvens ildsjæle” gør Realdania det lettere for ildsjælene at føre deres ideer ud i livet. Det er et initiativ lige efter mit hoved.”
Gennem to ansøgningsrunder støtter Underværker frivillige projekter, som skaber liv og aktiviteter i bygningsarven, og det er en række af kampagnens tidligere støttede ildsjæleprojekter, som nu inviterer lokalsamfundet indenfor. Ildsjælefestivalen markerer også, at det fra den 23. september igen er muligt at søge støtte til ildsjæleprojekter, der styrker og udvikler bygningsarven.
”Ildsjælenes betydning for deres lokalsamfund kan ikke overvurderes. Med ildsjælefestivalen og kampagnen Underværker vil vi gerne hylde denne indsats, sætte det frivillige potentiale på dagsordenen og inspirere ildsjæle i hele landet til at skabe nye underværker,” siger administrerende direktør Jesper Nygård, Realdania.
Festivalens startskud lyder ved et stort fagligt og festligt arrangement i Bygningskulturens Hus i København. Kulturminister Bertel Haarder er hovedtaler på arrangementet, der byder på faglige indlæg, inspiration fra ildsjæle og giver mulighed for at stille spørgsmål til kampagnen og møde bedømmelsesudvalget.

Læs mere om kampagne, festival og tilmelding på www.undervaerker.dk

Realdania d. 15. september 2015

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Erasmus+: Prioriteterne i ansøgningsrunden for 2016 netop offentliggjort

Europa-Kommissionen har lige offentliggjort arbejdsprogrammet 2016 for læringsprogrammet Erasmus+. Kommende ansøgere kan således allerede nu begynde forberedelserne af de projekter, de vil søge til i 2016.

De overordnede prioriteter for læringsdelen af programmet ser således ud:

Forbedre opnåelse af relevante nøglekompetencer, herunder færdigheder og tværgående kompetencer, i et livslangt læringsperspektiv gennem formel eller uformel uddannelse fra tidlig barndom over grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse til efter- og videreuddannelse.
Inkluderende uddannelse og læring: på baggrund af Paris Deklarationen prioriteres aktiviteter, der tilgodeser diversitet i formel og uformel uddannelse i form af udvikling af sociale, interkulturelle og folkelige kompetencer til bekæmpelse af diskrimination og udstødelse og som tackler mobning og reducerer uligheder i den læringsmæssige udvikling hos ressourcesvage elever. Herunder også en forbedret adgang til og deltagelse i uddannelse og læring foruden en understøttelse af overgangen mellem forskellige typer og niveauer af uddannelse, fra uddannelse til arbejde og/eller fra en type arbejde til en anden.
Åben og innovativ uddannelse, læring og arbejde med unge på baggrund af digitale teknologier. Der gives prioritet til aktiviteter, der bidrager til udbredelse af resultaterne af formel og uformel uddannelse såvel som en normalisering af åben og innovativ uddannelse, ungdomspædagogik, deltagelsesbaseret ledelse, arbejdsmetoder og ressourcer for undervisere og elever på alle niveauer – især for de i en ressourcesvag situation. Herunder at skabe synergi mellem uddannelse, forsknings- og innovationsaktiviteter, digitalisering af undervisningsmateriale og promovering af informationsteknologi som driver for institutionelle ændringer for at højne kvaliteten og relevansen af uddannelse, læring og ungdomspolitik på alle niveauer.
Undervisere: der gives prioritet til aktiviteter, der styrker rekruttering og udvælgelse af de bedste kandidater for undervisningsprofessionen såvel som handlinger, der støtter den fortsatte professionelle udvikling af undervisere og folk, der arbejder med unge. Herunder at opbygge partnerskab mellem undervisningsinstitutioner og udbydere/udviklere af programmer, moduler og online kurser.
Transparens og anerkendelse af kvalifikationer: der gives prioritet til aktiviteter, der støtter den effektive implementering af ”The Investment Plan for Europe”, herunder attraktive funding-modeller for private aktører og arbejdsbaseret læring. Det skal støtte uddannelse og ungdomspolitikker og designe evidensbaserede reformer, der leverer kvalitet i formel og uformel uddannelse mere effektivt. Prioritet gives ligeledes til handlinger, der støtter udviklingen af innovative måder at sikre bæredygtige investeringer i alle former for læring.
Derudover rummer arbejdsprogrammet en række specifikke prioriteter for de forskellige uddannelsessektorer, samt for hele sportsområdet.

Arbejdsprogrammet lægger også frem, hvordan Erasmus+ vil blive gennemført i 2016, herunder hvad der er af nye aktioner under de forskellige dele.

Prioriteter og planer for gennemførelsen af programmet findes i anneksdelen af dokumentet, som kan læses her: Central Denmark EU Office d. 16. september 2015

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Hemmelige puljer

Ny beretning fra Statsrevisorerne om ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds
Beretningen handler om hvorvidt ministerier og styrelser på forhånd har besluttet hvilke ansøgere, der skal have mulighed for at søge om tilskudsmidler fra statens ansøgningspuljer. Statsrevisorerne udtrykker kritik.

Statsrevisorerne har anmodet om denne undersøgelse af udbredelsen og forvaltningen af ”lukkede” tilskudspuljer, dvs. ansøgningspuljer med en afgrænset ansøgerkreds. Formålet med at afgrænse ansøgerkredsen kan fx være at målrette tilskuddene, så der opnås størst mulig effekt. Ansøgerkredsen kan være afgrænset af lovgiver i tilskudsordningens materielle hjemmel, eller den kan være afgrænset administrativt af tilskudsyder.

Da der ikke er et samlet overblik over statens ansøgningspuljer, har Rigsrevisionen bedt alle ministerier om at oplyse, hvilke puljer de har ansvaret for. Kortlægningen viser, at der findes 300 puljer, hvor tilskudsyder har afgrænset ansøgerkredsen. De 300 puljers økonomiske omfang var ca. 5,8 mia. kr. (2014-priser) ved seneste ansøgningsrunde.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det i mange tilfælde er tvivlsomt, om ministerierne lever op til principperne for god tilskudsforvaltning, når ansøgningspuljerne afgrænses administrativt.

Der er således risiko for, at tilskudsyders beslutning om, hvem der kan ansøge, hviler på et usagligt grundlag, ligesom der er risiko for, at tilskudsyder ikke følger forvaltnings-mæssige principper om, at alle potentielle tilskudsmodtagere skal behandles ens.

Statsrevisorerne baserer kritikken på:

  • at ministerierne i mange tilfælde ikke har dokumenteret, på hvilket grundlag ansøgerkredsen er afgrænset
  • at tilskudsyderne ikke har annonceret godt 1/5 af ansøgningspuljerne, dvs. at alle potentielle ansøgere ikke er gjort bekendt med, at man kan søge tilskud fra puljen
  • at nogle ministerier har puljer, der kun fordeles på baggrund af uopfordrede ansøgninger.

Statsrevisorerne finder det relevant, at Finansministeriet overvejer, hvordan der kan skabes et samlet overblik over statens tilskudspuljer, og hvordan regler og praksis for god tilskudsforvaltning kan styrkes.

Hent beretningen her!

Link:Folketinget d. 19.08.2015

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Få pladser tilbage på efterårsuddannelsen

Efter en skøn lang sommer, er vi nu så småt ved at være klar til at tage fat igen!

Interessen for fundraising har aldrig været større og det er jo dejligt.

Vi glæder os til at servicere konkrete projekt kunder her i efteråret hvoraf bl.a. kan nævnes: Mariager Saltcenter, Nationalpark Mols Bjerge, Østre Gasværk, Syddjurs Kommune, TopVirk, Nordfyns Kommune m.fl.

Derudover er vi booket ind til flere rekvirerede uddannelsesforløb ligesom der – vanen tro – er kurser for Magistrenes Efteruddannelse og Teknologisk Institut’s Efteruddannelse.

Endelig kører vores egen Fundraising Uddannelsen her i efteråret med start d. 7-8. oktober. Der er stadig ledige pladser på holdet – så skynd jer at tilmelde jer, inden der lukkes for yderligere optag!

Ser frem til et spændende og arbejdssomt efterår!

Lotte

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

12 nyuddannede fundraisere

Stort tillykke til forårets
12 nyudklækkede fundraisere:Fundraising holdet forår 2015

Birgitte Echwald, Projektleder,
UCSJ/ CFU
Kristina Nielsen, Chefkonsulent,
UCSJ/ CFU
Anne Holl Hansen, Klimakoordinator, Guldborgsund Kommune
Christine Schoop Gärtner, Udviklingskonsulent, Varde Kommune
Helle Kristensen, Områdeleder, Børnehusene Fredensborg
Heidi Hansen, Kommunikationsmedarbejder, Børnehusene Fredensborg
Tanja Koch, Udviklingskonsulent, Ungeenheden, Jobcenter Hedensted
Karsten Holm Jensen, Forstander, Østfyns Produktionsskole
Lisbeth Due, Formidler, projektmedarbejder, Mariager Saltcenter
Lene Mackenhauer, Konsulent, Social og Sundhedsskolen Esbjerg
Michael Bruus, Viceberedskabschef, Roskilde Brandvæsen
Sven Hansen Heidelberg, Fundraiser, Børnehjælpsdagen

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar