UpFrontNets Store Netværksdag 2015

26.03.2015. UpFrontNets Store Netværksdag 2015 – Tilmeld dig nu
Fondslandskabet under forandring. Hvordan gør vi bedst muligt fondsmidler til kloge kroner, hvordan samarbejder fonde og ansøger bedst og hvordan kan vi blive hinandens partnere? Tilmeld dig UpFrontNets Store Netværkdag d. 26. og 27. marts.

Årets tema: Fondslandskabet under forandring
I takt med at de store fonde bliver større, vokser deres ambitioner om at sætte synlige spor – og gerne på et samfundsmæssigt niveau.

Realdania er et fremtrædende eksempel på den udvikling, mange af fondene har gennemgået. Fonden arbejder med problemdreven eller katalytisk filantropi, med strategisk filantropi – ”kloge penge” og ønsker at bidrage til langsigtede løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Den stigende puljestyring af offentlige midler er tilsvarende udtryk for et ønske om at bevilgede midler har en direkte synlig og målbar effekt på bestemte områder.

Hvad betyder det og hvor efterlader det ansøgeren – og ikke mindst fundraiseren? Befinder ansøgeren sig i dag i et landskab hvor fondsmidlerne er flere, men vanskeligere tilgængelige som følge af fondenes krav om at de store beløb anvendes til højt kvalificerede projekter indenfor stramt definerede programområder og med forventning om en synlig forskel på et samfundsmæssigt niveau?

Hvad er konsekvenserne for fundraiserens arbejde? Betyder det behov for en øget professionalisering af fundraisingindsatsen – eller betyder det omvendt, at fondene i stigende grad selv initierer, udvikler og planlægger projekter på vegne af en projektvært?

I takt med den øgede puljestyring og større fokus på fondsmidler stiger kommunernes, institutionernes og organisationernes forventninger og krav til fundraising som indtægtskilde. Men er ansøgerorganisationerne villige til at afsætte ressourcer til en stadig mere professionel og effektiv fundraisingindsats? Og er fondene parate til at samarbejde med en organiseret og professionaliseret fundraisingindsats hos ansøgerorganisationerne?

Hvordan gør vi bedst muligt fondsmidler til kloge kroner, hvordan samarbejder fonde og ansøger bedst og hvordan kan vi blive hinandens partnere?

Mød dine fundraiserkolleger
På Store Netværksdag møder du fundraisere, projektmagere og ildsjæle fra hele landet og du kommer hjem med nye værdifulde kontakter, idéer og impulser.

Et vigtigt formål med dagen er at mødes med ligesindede, skabe kontakter og udveksle erfaringer. Men det er også formålet at få nogle inspirerende inputs om aktuelle emner fra spændende oplægsholdere.

Dagen afsluttes med middag og uformelt samvær.

Årets Fundraiser
Igen i år vil vi kåre ”Årets fundraiser” på Store Netværksdagen.

Titlen skal tildeles den fundraiser der:

 • Har stor succes med gode innovative projekter
 • Er givende og samarbejdsorienteret

Motiverede forslag til kandidater kan indsendes til Jens Hanberg senest en uge før.

Program: 26. marts
The Big Picture – hvordan ser fondslandskabet ud i dag
Henrik Mahncke, Realdania, vil trække de store principielle og teoretiske linjer op og fortælle om de seneste års trends og tendenser indenfor filantropien i Danmark. Vi vil blandt andet få forklaret begreber som katalytisk filantropi, strategisk filantropi, collective impact m. fl. Hvad rører sig internationalt? Hvad kan siges om fremtiden?

Fondslandskabet i praksis – fondene fortæller om sig selv
Fondene vil redegøre for hvordan de ser sig selv i fondslandskabet og i en samfundsmæssig sammenhæng. Hvilke strategiske overvejelser gør de? Hvordan har de udviklet sig og hvad byder fremtiden? Hvordan skal man som fundraiser forholde sig til fondenes mere strategiske tilgang i deres arbejde?

Bemærk, at fondenes oplæg ikke er tænkt som vejledning i ansøgning af fondene.
Egmontfonden ved Jakob Roepstorff, Projektkoordinator, Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration
Trygfonden ved Dorte McGugan Pedersen, Evalueringschef
Lokale og Anlægsfonden ved Bo Vestergård Madsen, Analysechef, konstitueret direktør
Det Obelske Familiefond ved Sune Gylling Æbelø, Kommunikationschef
Fondslandskabet i praksis – ansøgerne fortæller om samarbejdet med fondene
Karen Ditte Nielsen, Fundraiser, Professionshøjskolen UCC
Anne Holm Paludan, Udviklingskonsulent & Fundraiser, Morsø Kommune
Jørgen Nielbæk, Udviklingschef, Varde Kommune
Ikke bekræftet
Paneldebat – fonde og ansøgere debatterer
Tema: Kvalificeret samarbejde mellem fond og ansøger.

Hvordan gør vi bedst muligt fondsmidler til kloge kroner, hvordan samarbejder vi bedst og hvordan kan vi blive hinandens partnere.

Festmiddag – herunder kåring af årets fundraiser 2015.

Program: 27. marts
Navigation i et forandret fondslandskab
Hvilke planlægnings -og styringsmetoder kan vi anvende i det forandrede fondslandskab?

To modsatrettede tendenser indenfor arbejdsmetoder:

 • LFA, målstyring, Collective Impact ved (ikke bekræftet)
 • Design Thinking, CLLD, Leadermetode, radikal innovation – ved Ole Holst m.fl

Frokost og afrejse kl. 12.00

Tid og sted
Kurset gennemføres som et 2-dags internat kursus på Brogården Kursuscenter v. Middelfart d. 26. og 27. marts 2015.

Kursuscenter Brogaarden
Abelonelundvej 40 Strib
5500 Middelfart
T: 6440 1700
E: post@brogaarden.dk
I: www.brogaarden.dk

Pris
Betalende medlemmer: 2.900,- kr. ex. moms. pr. deltager.
Ikke-betalende medlemmer: 3.900 ex. moms pr. deltager.
Prisen inkluderer undervisningsmateriale, undervisning, fortæring inkl. alle drikkevarer og ophold i enkeltværelse på kurset.

Tilmelding
Tilmelding snarest og senest d. 25. februar 2015 på info@upfrontnet.dk. Tilmelding er bindende.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Creative Europe

Ny europæisk ansøgningsrunde med 53 mio. kr. på spil

EUs nye støtteprogram Et Kreativt Europa har nu åbnet for de første ansøgningsrunder i 2015. I februar er der deadline på ansøgninger til projekter inden for litterære oversættelser og platforme. I alt 53 mio. kr. er afsat til nye initiativer.

EUs støtteprogram Et Kreativt Europa er klar med ny ansøgningsrunde, hvor i alt 53 mio. kr. er afsat til projekter inden for:
• Litterære oversættelser
• Platforme

Ansøgningsfrister er hhv. den 4. februar 2015 for litterære oversættelser og den 25. februar 2015 for platforme.

Følgende danske organisationer fik i 2014 tilsagn om støtte fra Et Kreativt Europa til projekter med fokus på litterære oversættelser og platforme:
• Forlaget Hovedland
• Dansehallerne og Bora Bora med platformen Aerowaves
• Københavns Internationale Teater med platformen IN SITU
• Vega med platformen LivEurope

Læs mere om EUs støtteprogram på kulturstyrelsen.dk
Find Et Kreativt Europa på Facebook

Baggrund
Et Kreativt Europa skal bidrage til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. EU-programmet retter sig mod en bred vifte af kunstnere og aktører inden for de kulturelle og audiovisuelle sektorer.

For mere information om eksisterende og kommende EU programmer og/eller for at høre om dit projekt er velegnet til at modtage EU-støtte, kontakt: Bradley Allen, EU udviklingskonsulent i Kulturstyrelsen, bal@kulturstyrelsen.dk, tlf. 3373 3322.

i IAGTTAGELSER |2 Responses

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker

​Hvem kan søge? (ansøgerkreds)
Organisationer, foreninger, grupper samt enkeltpersoner.

Formål:
Formålet med puljen er at styrke den samlede sociale indsats i samfundet gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde i form af at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats, og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet er særligt truede mennesker eller mennesker i en svær livssituation.

Forventede resultater
Det forventes, at projektet sætter fokus på at skabe forandring for målgruppen, gennem frivilligt arbejde, som fx støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Projektperiode
1. marts 2015 til 28. februar 2016.

Hvad kan der søge støtte til
Projekter, hvor den frivillige ulønnede arbejdskraft er et væsentligt element i indsatsen. Konkret kan søges til følgende projekttyper:

 • Selvhjælpsgrupper
 • Samværsaktiviteter/væresteder
 • Rådgivning
 • Frivilligcentre
 • Sociale aktiviteter med etniske mindretal
 • Sociale aktiviteter med truede unge

Midler til fordeling
Ca. 49 mio. kr.

Kontaktperson
Faglige spørgsmål kan sendes til Pia Søberg, psb@sm.dk.
Tekniske spørgsmål kan sendes til portal@sm.dk

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Oversigt over EU programmer

Europa Kommissionen har netop publiceret en ganske god og tilgængelig oversigt over de vigtigste EU programmer.
Guiden er nem at gå til og kan downloades her:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf

Der er også oprettet en god søgefunktion til EU-programmerne hvor man kan søge med udgangspunkt i 11 prioriterede indsatsområder som Kommissionen yder støtte til: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/checklist.cfm

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Tillykke til 10 nye fundraisere!

Torsdag d. 11. december 2014 fløj 10 nye flyvefærdige fundraisere af reden efter en god eksamensdag på Brogården!

Vi siger tillykke til:

 • Andreas Poppenbøll Hansen, Udvilingskonsulent, Københavns Kommune
 • Laura Hvalsøe-Dybdahl, Udviklingskonsulent, Guldborgsund Kommune
 • Kim Kølerfeldt, Konsulent, Viften, Fåborg-Midtfyn Kommune
 • Sara Thornø, Udviklingskonsulent, Rebild Kommune
 • Louise Broch Jensen, Projektsygeplejeske, Vejle Sygehus
 • Ove Jensen, Skoleinspektør, Aakjærskolen, Skive
 • Lonni Larsen, Juridisk konsulent, Vejle Kommune
 • Tanja Jørgensen, Udviklingskonsulent, Sorø Kommune
 • Sanne Fribo Pedersen, Sundhedskonsulent, Billund Kommune
 • Marianne Henriksen, Selvstændig “Henriks Datter”
 • Tina Gørtz Christensen, Kulturkonsulent, Roskilde Kommune (har deltaget i dele af forløbet)

Efterårsholdet 2014

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

KL’s EU-temadag 2014

Spændende EU-Temadag i KL regi d. 8.december, hvor undertegnede har fornøjelsen af at være ordstyrer i den indledende panel debat!

KL’s EU-temadag 2014
“Grib mulighederne for lokal viden, vækst og velfærd gennem EU-midler” KL’s temadag 2014 om kommunernes muligheder for at skaffe EU-midler til mere vækst og velfærd

KL AFHOLDER DEN 8. DECEMBER 2014 TEMADAGEN ”GRIB MULIGHEDERNE FOR LOKAL VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD GENNEM EU-MIDLER” I KL-HUSET I KØBENHAVN.
KLIK HER FOR TILMELDING

EU’s strukturfondsmidler er blevet færre med EU’s budget fra 2014-2020. Der er dog en række andre nye fonde og programmer, som er interessante i forhold til den kommunale dagsorden om vækst og velfærd. KL’s temadag vil give indsigt i, hvordan de nye fonde og programmer kan bidrage til kommunens politiske og strategiske arbejde med at skabe vækst.

EU’s nye fonde og programmer er en mulighed for kommunerne i forhold til at få finansieret nytænkning på velfærdsområdet og skabe innovative løsninger. Men hvis det skal være mere end bare endnu et EU-projekt kræver det, at brugen af EU’s fonde og programmer tænkes strategisk ind i kommunernes politiske planlægning og dagsorden.

Jeppe Kofod, medlem af Europa-Parlamentets udvalg for industri, forskning og energi, vil skyde temadagen i gang med et oplæg om, hvordan midlerne fra EU kan fungere som investeringskilde for vækstinitiativer og arbejdspladser.

Temadagen byder herefter på en paneldebat mellem John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune, Marc Perera Christensen, 2. viceborgmester i Aarhus Kommune og Peder Larsen, formand for statsrevisorerne.

Paneldebatten vil dels sætte fokus på de programmer, tilskudsordninger og fonde, som kommunerne kan skaffe midler fra, og dels sætte fokus på kommunernes muligheder for at samarbejde om at skaffe EU-midler.

Dagens program forsætter efter frokost med tre spændende workshops om, hvordan kommunerne skaber sund, grøn og erhvervsvenlig vækst. De tre workshops er arrangeret i fællesskab af DAcoB: de danske regionale og kommunale Bruxelles kontorer.

Dagen sluttes af med et oplæg af den nye chef for Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark, Laurs Nørlund, der vil give et fremadrettet perspektiv på EU, herunder betydningen af den nye Europa-Kommission og det nye Europa-Parlament.

Temadagen vil foregå i KL-Huset i København den 8. december 2014.

Temadagen er målrettet kommunernes politiske og administrative ledelse.

Programmet for temadagen er vedhæftet og tilmelding foregår på www.cok.dk/aktivitet/eu-kommunalpolitik.

Målgruppe
Temadagen er målrettet borgmestre, kommunalpolitikere og den administrative ledelse i kommunerne.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Indsatser om sundhedsfremme

Sundhedsstyrelsen inviterer private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses arbejde vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse.

Ved behov for enkeltstående konkrete monitoreringsopgaver vil det ligeledes være muligt for forskningsinstitutioner at ansøge om tilskud.

Midlerne vil, under forudsætning af vedtagelse af finansloven 2015, blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder: ‘seksuel sundhed’, ‘alkohol’, ‘astma og allergi’, ‘mental sundhed’, ‘forebyggelse af brug af doping, ‘tværkommunale netværk for sundhed og forebyggelse’ og ‘monitorering’.

Der er i alt til fordeling blandt de ovenstående hovedområder op til ca. 35,3 mio. kr.

Det forventes, at midlerne vil blive fordelt med en fordelingsnøgle, hvor ca. 2/3 af midlerne går til seksuel sundhed og alkohol og ca. 1/3 til de øvrige områder. Sundhedsstyrelsen indstiller fordelingen af tilskud til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Den endelige tilskudsfordeling godkendes af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Se hvilke indsatser, der kan ansøges om midler til, inden for de enkelte områder i nedenstående links:

  Seksuel sundhed
  Alkohol
  Astma og allergi
  Mental sundhed
  Forebyggelse af brug af doping
  Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse
  Monitorering

Der vil for hvert område blive lagt vægt på, at de modtagende organisationer og foreninger har den fornødne kapacitet og faglighed til at gennemføre indsatserne. Det er endvidere en forudsætning, at støttemodtagerne følger Sundhedsstyrelsens overordnede udmeldinger, anbefalinger eller målsætninger for det enkelte område.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen med budgetskema bedes sendt på e-mail og skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest kl. 12.00 torsdag den 8. januar 2015.

Link:Sundhedsstyrelsen d. 20.11.2014

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

3,5 mio. kr. fra Skole+

Gangarealerne på Søndervangskolen i Aarhus skal styrke lokalområdets sammenhængskraft og gøre bevægelse til en integreret del af læringsprocessen.
Søndervangskolen ligger i Viby i det sydlige Aarhus og er et tidstypisk skolebyggeri fra 1969, som bl.a. kan kendes på de langstrakte, lige gange, der adskiller klasselokalerne. Skolen ligger placeret i et socialt udfordret boligområde med en multietnisk profil. Et aktivt samarbejde med lokale foreninger er allerede i gang, og målet er at gøre skolen til et samlingspunkt, hvor leg, læring og bevægelse bidrager til at skabe succesfulde medborgere.

Projektgruppens vision er nu at etablere en bevægelsessti på skolens gangarealer; dels til brug for eleverne i skole- og fritidsliv, dels for at åbne skolen op mod omverdenen. Ønsket er at give plads til en eksperimenterende og projektbaseret tilgang til læring, hvor børn, unge og voksne kan mødes på kryds og tværs af alder, etnicitet, interesser og faglighed.

Med projektet er tanken at omprogrammere gangarealet til bevægelsessti med forskellige aktivitetszoner. For at styrke skolens rolle som lokalt samlingssted er planen desuden at inddrage en bred vifte af aktører og interessenter i projektudviklingen. Et medborgerhus er også allerede planlagt på matriklen.

Med bevægelsesstien er målet, at de mange foreninger, der i forvejen benytter skolens bygninger og faciliteter, får mulighed for at udvide deres aktiviteter til skolens gangarealer og centrale opholdsrum. Og dermed skal projektet understøtte en kultur, hvor bevægelse er en integreret del af børnenes læring.

Projektet er udvalgt til støtte i Skole+, fordi det har potentiale til at vise, hvordan man kan udnytte gangarealerne til det yderste og knytte tættere bånd mellem skolen, foreningslivet og lokalområdet.

Beliggenhed
Viby, Aarhus Kommune

Organisation
Aarhus Kommune, Søndervangskolen, Viby Syd IF, Alboa, Ung i Aarhus og Dagtilbud Søndervang

Budget
Ca. 7 mio. kr.

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar

Underværker: Ny kampagne støtter bygningsarvens ildsjæle

Overalt i landet knokler frivillige ildsjæle for at stable projekter på benene, som skaber lokale fællesskaber og varige forandringer. Nu afsætter Realdania 30 mio. kr. til kampagnen ’Underværker – bygningsarvens ildsjæle’.

Underværker sker ikke af sig selv
Et forsamlingshus omdannet til ungdomsteater og musicalskole for områdets børn og unge. Landsbyens nedlagte købmandsforretning forvandlet til lokalt forankret socialøkonomisk virksomhed. Og en nedlagt biograf, der er genopstået som lokalsamfundets mødested efter 25 års tornerosesøvn. Det er blot et par eksempler på, hvad der kan ske, når frivillige ildsjæle går sammen om en projektidé og stædigt bliver ved, til den er ført ud i livet.
Realdania har gennem en årrække målrettet støttet ildsjælene i det byggede miljø og derigennem modtaget en strøm af projektidéer fra frivillige borgere, der ønsker at nytænke eller istandsætte bygninger.

Nu skal en ny kampagne igen støtte op om de mange ildsjæles indsats. Kampagnen ’Underværker – bygningsarvens ildsjæle’ har 30 millioner kroner at gøre godt med, og målet er at støtte mere end 50 ildsjæleprojekter over de næste tre år. Som noget nyt skal kampagnen også bidrage til at øge kommunernes strategiske fokus på frivillige ildsjæl
”Gennem de år, vi har støttet ildsjælene i det byggede miljø, har vi oplevet en verden af passion, idérigdom og fællesskaber. Det er folk, der ikke vil sidde med hænderne i skødet og vente på, at tingene sker af sig selv. Og de resultater, som skabes gennem ildsjælenes lokale engagement, fører til varige og bæredygtige forandringer til gavn for hele lokalsamfundet,” siger programchef Christian Andersen, Realdania.

Vil skabe et bedre samspil mellem ildsjæle og kommune
Realdanias samarbejde med ildsjælene har vist, at ildsjælenes potentialer kan fremmes ved et styrket samarbejde mellem ildsjæle og kommune. Derfor indeholder kampagnen ’Underværker – bygningsarvens ildsjæle’ også tiltag til at få kommuner og ildsjæle smedet sammen.

”I de kommuner, hvor der er et stærkt samarbejde mellem ildsjæle og kommune, er det til gavn for begge parter. Kommunerne er en central sparringspartner for ildsjælene – og derfor giver det god mening at styrke samarbejdet gennem en fokuseret, strategisk indsats,” siger Christian Andersen.

I løbet af kampagneperioden vil der derfor blive etableret samarbejder mellem ildsjæle og op til fem kommuner med realiseringen af konkrete ildsjæleprojekter som omdrejningspunkt. Målet er at vise nye veje til god dialog og sparring mellem ildsjæle og kommuner.

Find din indre ildsjæl
For at inspirere ildsjæle og folk, der arbejder professionelt med at skabe gode betingelser for ildsjæle, udgiver Realdania i forbindelse med kampagnen publikationen ’Underværker – når ildsjæle bygger’. Den formidler erfaringer fra projekter, der tidligere har fået støtte fra Realdania, og stiller skarpt på den bredere, samfundsmæssige betydning af ildsjælenes projekter.

Fakta
Realdania har afsat i alt 30 mio. kr. til over en tre-årig periode at støtte mere end 50 projekter og skabe formidling og netværksaktiviteter over hele landet.
Kampagnen støtter desuden op til fem samarbejdsprojekter mellem ildsjæle og kommuner: Projekter, der kan vise nye veje til god dialog mellem ildsjæle og kommuner og give eksempler på, hvordan kommunerne kan skabe gode rammer for ildsjælenes arbejde.

Dansk Bygningsarv er sekretariat for kampagnen

 • To ansøgningsrunder hvor ildsjæle kan søge om støtte til deres projekter
 • Økonomisk støtte til mere end 50 ildsjæleprojekter
 • Økonomisk støtte og netværk til øget samarbejde mellem ildsjæle og tre-fem kommuner
 • Åbent hus på tidligere støttede projekter, hvor ildsjæle kan høre om, hvordan man gør sin idé til virkelighed og få vejledning i, hvordan man søger støtte
 • En Facebookside med nyheder fra kampagnen og mulighed for at stille spørgsmål til kampagnesekretariatet
 • En hjemmeside med inspiration, netværk, viden og mulighed for at søge støtte: www.underværker.dk

Læs mere om, hvem der kan søge støtte, fristen for ansøgning og mange flere detaljer på www.underværker.dk

i IAGTTAGELSER |1 Response

Renovering af forsamlingshuse

Øget støttesats til renovering forsamlingshuse med den nye byfornyelseslov
Med ny byfornyelseslov vil minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) give kommunerne mulighed for at støtte den fulde renovering af forsamlingshusene i de små samfund.

Forsamlingshusene er ofte kernen i de stærke og nære fællesskaber, som findes i mange små landsbyer. Men mange steder er de nedslidte, fordi de ikke kan skaffe den nødvendige finansiering til istandsættelse, og det skal der nu gøres noget ved.

”Det er netop de stærke fællesskaber, som er med til at gøre landsbyen attraktiv, ikke mindst for bosætning. Forsamlingshuse og andre fælleshuse spiller en stor rolle, og derfor lægger jeg op til, at der med den nye byfornyelseslov skal være endnu bedre mulighed for at støtte istandsættelsen,” siger Carsten Hansen.

I dag kan kommunerne kun støtte en fjerdedel af udgifterne og samtidig bliver det trukket fra støtten, hvis man selv har samlet penge ind. Derfor foreslår ministeren i et nyt lovforslag, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter ved et forsamlingshus.

”Jeg har i min tid som minister for landdistrikterne været rundt i hele landet, og det er et gennemgående træk, at det er de stærke fællesskaber, der kendertegner det gode liv på landet. Det fælleskab skal vi gøre alt for at understøtte, og jeg er overbevist om, at de andre partier i Folketinget vil bakke op om den nye byfornyelseslov,” siger ministeren.

Formand for landsbyerne i Danmark Carsten Abild glæder sig over udspillet.
”Vi skal passe på vores fælles mødesteder i de små landsbyer, og det her er et skridt i den rigtige retning. Jeg vil opfordre kommunerne til at benytte de nye muligheder, som loven giver,” siger han.

Fakta
Forsamlingshusenes historie i Danmark går helt tilbage til 1870’erne, men først omkring århundredeskiftet tog byggeriet af forsamlingshuse fart. Der er ca. 1.000 forsamlingshuse i Danmark, som i dag anvendes som mødested, selskabslokaler, kulturhus, koncerter, bankospil og lignende arrangementer i lokalsamfundet.

Efter de gældende regler i byfornyelsesloven har kommunalbestyrelsen mulighed for at yde støtte til istandsættelse af nedlidte forsamlingshuse og bygninger med tilsvarende anvendelse til en fjerdedel af de støtteberettigede udgifter. Støtteandelen er ved lovforlaget forhøjet til henholdsvis halvdelen og tre fjerdedele af de støtteberettigede udgifter, og i særlige tilfælde kan støtten til istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med tilsvarende anvendelse forhøjes til samtlige de støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelsen ellers ikke kan gennemføres.

Lovforslaget lægger også op til at øge midlerne til områdefornyelse i de små byer.

Link: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter d. 5.10.2014

i IAGTTAGELSER |Skriv en kommentar