Europæisk enighed om ramme for EU’s budget 2014-2020

Stats- og regeringslederne er endelig enedes om en ramme for EU’s budget for 2014-2020. Der bliver flere penge til forskning, mens strukturfondene under EU´s regionalpolitik reduceres med 6 procent

 

EU’s stats- og regeringsledere enedes den 8. februar 2013 om en ramme for EU’s budget 2014-2020. For første gang i EU’s historie er budgettet lavere end i forrige periode på trods af, at EU udvides med Kroatien pr. 1. juli 2013.

Budgettet på 960 milliarder euro for 2014-2020 udgør 1,00 procent af EU-landenes bruttonationalindkomst og er 12 milliarder euro lavere end budgettet for 2007-2013

Massiv opprioritering af forskningsområdet

I den nye syvårige budgetaftale opprioriteres forskningsområdet massivt. Det nye Horizon 2020-program stiger med 30 procent til 69 milliarder euro i forhold til det nuværende program. Regionerne har store forventninger til Horizon 2020, fordi regionerne generelt har været gode til at vinde projekter under EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer.

Danmark indtager i dag tredjepladsen i konkurrencen med de andre EU-lande om at vinde flest forsknings- og udviklingsprojekter pr. indbygger. Både virksomheder og offentlige institutioner i Danmark klarer sig stærkt i konkurrencen om EU’s forskningsmidler.

Stadig brug for vækst

I den nye budgetaftale bliver det muligt at flytte op til 15 procent af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsudvikling. Det er vigtigt, at det danske landdistriktsprogram også målrettes vækst og beskæftigelse. Det er der brug for i Danmark, hvor den økonomiske vækst i landdistrikterne ikke er tilfredsstillende.

Strukturfondene under EU’s regionalpolitik er samlet set reduceret med 6 procent i budgettet for 2014-2020.

– En reduktion på 6 procent lyder måske ikke så slemt, men reduktionen til Danmark kan blive større. Et større fald vil have stor betydning for de regionale vækstforas indsats for at styrke konkurrenceevnen og sikre arbejdspladser i Danmark, siger Knud Andersen, leder af Danske Regioners Europapolitiske Panel.

 

2007-2013 2014-2020 Ændring
Mia euro % Mia euro % %
Forskning og infra-struktur 83 8 125,6 13,1 +51
– Heraf Horizon 2020 53 5 69 7,2 30
Strukturfonde 347 36 325,1 33,9 -6
– Heraf mindre udviklede regioner 283 29 230,6 24,0 -19
– Heraf overgangsreg. 31,4 3,3
– Heraf mere udviklede regioner 55 6 49,5 5,2 -10
– heraf Interreg-program. 9 1 8,9 0,9 0
Landbrugs- og fiskeri 417 43 373,2 38,9 -10
– Heraf landdistrikter 96 9,9 84,9 8,8 -12
Retlige og indre om-råder 14 1 15,7 1,6 +12
Eksterne relationer 55 6 58,7 6,1 +7
Administration 56 6 61,6 6,4 +10
I alt 972 100 960,0 100,0 -1

 

Europa-Parlamentet har medbestemmelse på budgettet og mulighed for at afvise den samlede budgetaftale. De næste måneder vil der derfor foregå forhandlinger med europaparlamentarikerne, så først om ca. tre måneder vil EU’s budget for 2014-2020 ligge endeligt fast.

Strukturelt bliver der skåret ned på midlerne til landbrugspolitikken og strukturfondene – både nominelt og relativt – og midlerne til forskning, in-frastruktur og den fælles EU-udenrigspolitik øges.

Forskning, innovation og infrastruktur

EU-Kommissionen havde lagt op til at fordoble midlerne til forskning, in-novation og infrastruktur (transport, energi og IKT). Rådet enedes om en 50 procent stigning, som primært går til de nye programmer Horizon 2020 (69 milliarder euro) og Connecting Europe Facility (23 milliarder euro).

Strukturfonde

Strukturfondsmidlerne bliver reduceret med 6 procent og udgør fremover en tredjedel af EU-budgettet. Der bliver færre midler til både de mindre og de mere udviklede regioner. Kun midlerne til Interreg-programmerne (eu-ropæisk territorialt samarbejde) fastholdes.

 

Regionalfonden og Socialfonden skal bidrage med investeringer, vækst og jobskabelse (jf. Europa 2020-strategien) og medvirke til strukturelle refor-mer. Under Socialfonden fokuseres der på en særlig indsats over for unge ledige, den såkaldte ungegaranti. Rådet har besluttet at etablere et Ung-domsledighedsinitiativ for regioner med ungeledighed over 25 procent. Ini-tiativet finansieres med 6 milliarder euro fra strukturfondene 2014-2020. De 3 milliarder tages fra Socialfondsmidlerne i de berørte regioner, mens en særlig budgetpost til ungdomsbeskæftigelse finansierer de sidste 3 milli-arder euro.

 

Til de mere udviklede regioner er der i gennemsnit 19,8 euro/indbygger/år (148 kr.). Fordelingen af midlerne til de enkelte regioner afhænger af en kompliceret fordelingsmodel. For det første afhænger størrelsen af, hvor rig medlemsstat, den enkelte region ligger i. Dernæst afhænger beregningen af befolkningsstørrelsen, den overgennemsnitlige arbejdsløshed, beskæftigel-sesfrekvensen, uddannelsesniveauet, antallet af elever der forlader skolen for tidligt, det regionale BNP samt befolkningstætheden.

 

I dag får Danmark ca. 12,3 euro/indbygger/år (92 kr.). Det står ikke klart, hvor meget de danske regioner kan regne med at få i næste budgetperiode, men de skal formentlig forvente betragteligt færre midler fra Regionalfon-den og Socialfonden. Alle regioner er dog garanteret mindst 55 procent af det beløb, de modtager i indeværende periode. Region Sjælland forventes at blive udpeget som overgangsregion, for hvilke der er garanteret mindst 60 procent af støtten i indeværende periode.

 

Medfinansieringsraten for overgangsregionerne er 60 procent, mens den for de mere udviklede regioner er 50 procent.

 

Midlerne til Interreg-samarbejdet forbliver stort set uændret på 8,9 milliar-der euro. Interreg-midlerne fordeles med 77,9 procent til de grænseover-skridende programmer (f.eks. Danmark-Tyskland/Sverige) og 22,1 procent til de transnationale programmer (f.eks. Nordsøen, Østersøen). Beløbet til de Interreg-programmer, hvor Danmark deltager, kendes endnu ikke, men der forventes midler af nogenlunde samme omfang, som i denne periode. Medfinansieringsraten kan maksimalt udgøre 85 procent.

 

En lang række lande fik på topmødet forhandlet særlige ’kuverter’ til deres regioner. Over 6 milliarder euro blev forhandlet hjem til græske, portugisi-ske, irske, spanske og italienske regioner. Endvidere får belgiske, tyske, ungarske, tjekkiske og slovenske regioner mere end 3 milliarder euro ekstra som kompensation for ikke længere at tilhøre gruppen af de mindst udvik-lede regioner.

 

Med henblik på at tage højde for den fremtidige økonomiske udvikling, vil EU-Kommissionen i 2016 genberegne, hvor mange midler de forskellige regioner er berettigede til. Hvis udsvinget er mere end 5 procent, vil det gi-ve anledning til omfordeling. Dog må omfordelingen ikke koste mere end 4 milliarder euro.

Landbrug og fiskeri

Landbrugs- og fiskeribudgettet bliver skåret med 10 procent, og udgør nu 38,9 procent af EU-budgettet. Reduktionen rammer også landdistriktsmid-lerne. Den enkelte medlemsstat kan dog frit flytte op til 15 procent mellem den direkte landbrugsstøtte og landdistriktsudvikling.

Medfinansieringsraten til landdistriktsudvikling i mindre udviklede regio-ner bliver 75 procent, i overgangsregioner 63 procent og i mere udviklede regioner 53 procent. For aktiviteter, der bidrager til miljø- og klimamålene, vil medfinansieringsraten være 75 procent. Og for de midler, der overflyttes fra den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsudvikling, vil medfinansie-ringsraten blive 100 procent.

Administration

Selvom budgettet til administration stiger, bliver der skåret i direktoraterne. De øgede udgifter vedrører forøgede pensionsforpligtelser og udgifter til Europaskolerne.

Fra 2013 til 2017 skal de ansatte reduceres med 5 procent og arbejdstiden stiger tilsvarende uden lønkompensation. Samtidig kommer lønningerne ik-ke til at stige de næste to år.

Globaliseringsfonden

Globaliseringsfonden, som bl.a. har hjulpet danske afskedigede fra Vestas, Danfoss og LM Glasfiber, vil blive halveret til 150 millioner euro om året.

Fakta

Strukturfondsmidlerne til Danmark udgør ca. 600 millioner kroner om året, hvoraf de 100 millioner kroner går til samarbejde over grænserne, de såkaldte Interreg-programmer. De 500 millioner kroner prioriteres til investeringer i vækst og beskæftigelse af de regionale vækstfora.

 

i IAGTTAGELSER

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*